Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale mellem parterne.

Priser og betalingsvilkår

Alle priser er, med mindre andet er aftalt, ab sælgers lager og excl. moms og andre offentlige afgifter, samt excl. transport- og forsendelsesomkostninger. Alle priser er endvidere opgivet uden klargøring, installation og support, medmindre varens producent yder support direkte til kunden. Formula Micro Bornholm A/S tager forbehold for forhold, som måtte indvirke på vores salgspriser.

Kunden er indforstået med, at det leverede forbliver Formula Micro’s ejendom indtil fuld betaling har fundet sted.

For leverancer, hvor kredittid er aftalt, gives den aftalte kredit fra fakturaens dato. I øvrigt sker alle leverancer mod kontant betaling eller pr. efterkrav.
For ikke indløste forsendelser pr. efterkrav, debiteres et gebyr på 20 % af fakturabeløbet, dog mindst kr. 100,- samt afholdte transportomkostninger og ekspeditionsgebyrer.
For leverancer med kredittid, hvor betalingen er forsinket, er Formula Micro berettiget til at debitere rente med 2 % pr. løbende måned, fra fakturadato + 8 dage og til betaling sker.
Betalingspåmindelse fremsendes uden beregning men med påløbne renter. Såfremt det er nødvendigt at fremsende yderligere rykkere, pålægges disse et rykkergebyr på kr. 100,-.

Såfremt køber undlader at betale varerne rettidigt, eller denne efter aftalens indgåelse kommer under konkurs, træder i betalingsstandsning, åbner forhandling om tvangsakkord eller ved udlæg findes at mangle midler til at betale sin gæld eller hans formuehold i øvrigt viser sig at være sådanne, at det må antages at han vil være ude af stand til at betale købesummen, når denne forfalder, er Formula Micro berettiget til, med øjeblikkelig varsel, at hæve kontrakten og kræve erstatning af køberen, for ethvert tab, som følge af denne misligholdelse, medmindre køber, på opfordring stiller betryggende sikkerhed for købesummens betaling til forfaldstid. Formula Micro er endvidere berettiget til, at tilbagetage allerede leverede varer.

Returregler

Der er ikke afbestillingsret eller returret på bestilte eller leverede varer.
Annullering, returnering eller reduktion af ordrer, kan alene ske med Formula Micro’s godkendelse. Formula Micro er berettiget til at beregne sig et gebyr tilsvarende de omkostninger der måtte være ved ændring, returnering eller annullering af en ordre.
Såfremt der er opnået godkendelse for returnering af et produkt, gælder denne godkendelse kun i det tilfælde, hvor varen returneres ubeskadiget og komplet i originalemballagen. Emballagen skal desuden være ubeskadiget.
Software kan under ingen omstændigheder returneres, såfremt emballagen er brudt.

Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles Formula Micro snarest mulig efter varens modtagelse og senest inden 8 dage efter det tidspunkt, hvor køberen har eller burde have opdaget manglen.

Garanti/Reklamationsret

Ved handelskøb(erhverv) ydes garanti eller reklamationsret på de vilkår som producenterne anviser.

Ved forbrugerkøb(privatbrug) gælder 2 års reklamationsret jf. købeloven:
0-6 måneder: fejl der viser sig i denne periode formodes at have været til stede på købstidspunktet, medmindre det sandsynliggøres at det ikke er tilfældet.
7-24 måneder: forbrugeren skal bevise, at den fejl eller mangel, der klages over, var til stede på købstidspunktet.

Enhver garanti og/eller reklamationsret omfatter ikke software og data, men alene fabrikations- og materialefejl. Garantien/reklamationsretten bortfalder hvis manglen er forårsaget af, at kunden ved f.eks. fejlagtigt eller uautoriseret reparation eller brug, har ændret på det leverede. Retten til mangeludbedring bortfalder også hvis serienummer er fjernet, samt hvis varen f.eks. har været udsat for væske, har været tilsluttet forkert eller der er benyttet ukorrekt spænding eller strømart.
Viser det sig under fejlfindingen, at en fejl ikke er omfattet af garanti/reklamationsret, faktureres det tidsforbrug, der er brugt til at undersøge udstyret, samt eventuelle omkostninger til kørsel/fragt/porto.

Ved enhver mangeludbedring gælder, at det kun er den pågældende defekte del der udskiftes eller repareres. Genopretning og/eller overførsel af data eller andre følger af en udskiftning eller reparation, er ikke dækket af garantireparationen.

Batteriers levetid nedsættes med alderen og du kan ikke forvente at få et nyt, selv om du måske har 2 års reklamationsret, Du kan forvente at batteriets levetid svarer til det producenterne beskriver i deres garanti/reklamations bestemmelser.

Reparation af varer uden for garanti faktureres til gældende sats. Mindste takst er ½ time.

Tab af data

Formula Micro Bornholm A/S friholder sig for ansvar af enhver art omfattende tab af en kundes data. Derfor opfordres kunden til altid til at tage sikkerhedskopi af samtlige data.

I det omfang Formula Micro Bornholm A/S er ansvarlig over for køberen er Formula Micro’s ansvar begrænset til det direkte tab og omfatter således ikke følgeskader på tilsluttet udstyr og indirekte tab såsom tabt arbejdsfortjeneste, transportomkostninger, driftstab, installationsomkostninger m.v. Formula Micro påtager sig intet ansvar som følge af køberens retsforhold over for en tredjemand. I forbindelse med en ophævelse af et køb kan køber ikke kræve højere pris end gældende dagspris på ophævelsestidspunktet.